Trên Android TV, mặc định khi nhấn vào kết quả tìm kiếm video của Google Assistant luôn mở YouTube for Android TV để tiếp tục phát video. Ứng dụng dưới đây giúp bạn mở kết quả tìm kiếm video bằng YouTube Vanced.
* Ứng dụng được phát triển bởi MinhTamVN dựa trên ATV SmartYouTubeTV Bridge của Yuliskov.Tính năng: 
  • Thay thế YouTube mặc định bằng YouTube Vanced
Yêu cầu:
  • Thiết bị chạy Android và bắt buộc PHẢI XOÁ ĐƯỢC YouTube gốc (YouTube for Android TV)
  • Thiết bị đã cài Youtube Vanced phiên bản 16.16.38 trở lên.
Lưu ý: 
  • YouTube Vanced là phiên bản YouTube cho thiết bị di động được chỉnh sửa, nó không thực sự dành cho thiết bị Android TV
  • Ứng dụng này không thể giúp bạn sử dụng điều hướng bằng Remote Control trên YouTube Vanced.
  • Gỡ cài đặt các phiên bản Bridge trước nếu có.